ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.
Đăng ngày: 11-06-2021 11:20
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đất nước, là cơ hội, là nơi để mỗi cử tri phát huy quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình, lựa chọn những người xứng đáng, có tài có đức để thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực của nhân dân giao phó, nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
 

Tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh Đồng Nai có 20 người ứng cử đại biểu Quốc hội (trong đó có 6 đại biểu của Trung ương giới thiệu về); 135 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 630 người ứng cử đại HĐND cấp huyện và 7.487 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Tổng số cử tri của địa phương là 2.284.529 người; tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 2.279.196 đạt tỷ lệ 99,77 %.

Ngày 23/5 cử tri toàn tỉnh đã sáng suốt lựa chọn, bầu 12 đại biểu Quốc hội, 81 đại biểu HĐND tỉnh, 387 đại biểu HĐND huyện và 4.464 đại biểu HĐND cấp xã.

Quốc hội cơ cấu: nữ 2 người, dân tộc thiểu số 1 người, tái cử 4 người, Tôn giáo 1; thành phần: Đảng 2 người, MTTQ và tổ chức thành viên 1 người, Công an 1 người, cơ quan đơn vị khác 8 người; trình độ chuyên môn: đại học 3 người, sau đại học 9.

Cấp tỉnh:

Về cơ cấu người trúng cử: nữ 27 người tỷ lệ 33,33%; Dân tộc, tôn giáo 2 người tỷ lệ 2,46%; trẻ tuổi 10 người tỷ lệ 12,34%; ngoài Đảng 1 người tỷ lệ 1,23%; tái cử 36 người tỷ lệ 44,44%.

Thành phần người trúng cử: cơ quan đảng 17 người tỷ lệ 20.98%; Chính quyền 25 người tỷ lệ 30,86%; Mặt trận và các tổ chức thành viên 8 người tỷ lệ 9,87%; Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân 2 người tỷ lệ 2,46%; Quân đội, Công an 2 người tỷ lệ 2,46%.

Trình độ chuyên môn: đại học 29,62%, sau đại học 70,37%.

Cấp huyện:

Về cơ cấu người trúng cử: nữ 114 người tỷ lệ 29,46%; Dân tộc, tôn giáo 28 người tỷ lệ 2,46%; trẻ tuổi 94 người tỷ lệ 24,49%; ngoài Đảng 16 người tỷ lệ 4,13%; tái cử 188 người tỷ lệ 48,58%.

Về cơ cấu người trúng cử: cơ quan đảng 96 người tỷ lệ 24.48%; Chính quyền 140 người tỷ lệ 36,18%; Mặt trận và các tổ chức thành viên 49 người tỷ lệ 12,66%; Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân 6 người tỷ lệ 1,55%; Quân đội, Công an 21 người tỷ lệ 5,43%; các cơ quan, đơn vị khác 75 người tỷ lệ 19,38.

Trình độ chuyên môn: dưới đại học 3,88%, đại học 62,27%, sau đại học 33,85%.

Cấp xã:

Về cơ cấu người trúng cử: nữ 1.455 người tỷ lệ 32,59 %; Dân tộc, tôn giáo 612 người tỷ lệ 13,71%; trẻ tuổi 1.649 người tỷ lệ 36,94%; ngoài Đảng 454 người tỷ lệ 10,17%; tái cử 2.105 người tỷ lệ 47,16%.

Về cơ cấu người trúng cử: cơ quan đảng 483 người tỷ lệ 10.82%; Chính quyền 1.132 người tỷ lệ 25,36%; Mặt trận và các tổ chức thành viên 878 người tỷ lệ 19,67%; Quân đội, Công an 338 người tỷ lệ 7,57%; các cơ quan, đơn vị khác 1.633 người tỷ lệ 36,58.

Trình độ chuyên môn: dưới đại học 32,92%, đại học 63,46%, sau đại học 3,62%.

Theo Chủ tịch Ủy ban bầu cử - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường, có cuộc bầu cử với kết quả thành công rất tốt đẹp là nhờ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động phối hợp chặt chẽ của thành viên Ủy ban Bầu cử các cấp, các cơ quan thường trực, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho tới các huyện và các xã, nhất là có tinh thần ủng hộ rất cao của nhân dân và cử tri toàn tỉnh.

 

(Xuân Tuấn)

 

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu