ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tổng kết công tác dân tộc năm 2020
Đăng ngày: 15-01-2021 01:12
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 15/01/2021, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự có ông Võ Tấn Đức-TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Thanh Hải, Trưởng Văn phòng đại diện Ủy ban Dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Khang, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh-Chủ trì Hội nghị.

a tổ út.jpg

Ông Thổ Út, Phó ban Dân tộc báo cáo kết quả công tác dân tộc


Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe ông Thổ Út, Phó trưởng Ban Dân tộc báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời, hội nghị cũng đã được nghe 04 báo cáo tham luận của đại diện Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.


hình ông võ tấn dức pct ubnd tỉnh.jpg
Phát biểu của ông Võ Tấn Đức-TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 


Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Tấn Đức-TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực và những kết quả mà cơ quan công tác dân tộc các cấp đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị trong năm 2021 Ban Dân tộc tỉnh cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Chính phủ, Quốc hội; các Quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc. Trong đó, trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội gắn với Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội….; triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; đổi mới, sắp xếp tổ chức lại bộ máy của Ban Dân tộc theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; thực hiện hiệu quả qui chế dân chủ ở cơ sở,…

 

a khang.jpg
Phát biểu của ông Nguyễn Văn Khang, Trưởng ban Dân tộc tỉnh 


Ông Nguyễn Văn Khang, Trưởng ban Dân tộc tỉnh cho biết, năm 2020 dưới sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai nhiều chương trình chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội trong đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sự đồng bộ, kịp thời. Qua đó, giúp cho đời sống đồng bào dân tộc được ổn định, bà con an tâm, tích cực lao động sản xuất. Công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả; bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào được phát huy, lưu giữ; công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào có nhiều chuyển biến tích cực; công tác An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đảm bảo ổn định…

 ​Thanh Nga

 

 ​hình hội nghị.jpg
Toàn cảnh hội nghị

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu