ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung hỏi

 
Tiêu đề Hỏi về việc ứng cử đại biểu HĐND các cấp
Chuyên mục Ý kiến cử tri
Ngày hỏi 24/03/2016
Người hỏi Trần Văn Tuấn
Email trantuan@gmail.com
Điện thoại 0918334002
Nội dung hỏi

Những ai có quyền bầu cử và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân? Cách tính tuổi để thực hiện quyền bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân?
Nội dung trả lời

+ Theo quy định tại Điều 2, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

+ Theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 1020/2011/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, cách tính tuổi để thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân được thực hiện như sau:

 - Tuổi để thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân được tính từ ngày, tháng, năm sinh ghi trong Giấy khai sinh đến ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ấn định (ngày 22 tháng 5 năm 2011). Trường hợp không có Giấy khai sinh thì căn cứ vào Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng minh nhân dân để tính tuổi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.

Mỗi tuổi tròn được tính từ ngày, tháng, năm sinh dương lịch của năm trước đến ngày, tháng năm sinh dương lịch của năm sau.

- Trường hợp không xác định được ngày sinh thì lấy ngày 01 của tháng sinh làm căn cứ để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử và ứng cử. Trường hợp không xác định được ngày và tháng sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh làm căn cứ để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử và ứng cử.​


 
Về đầu