ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Quy định về Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
Đăng ngày: 23-01-2020 09:41
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 30-12-2019, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định “Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện”. Bản Quy định gồm ba chương.
 

Chương 1 là quy định chung, phạm vi và đối tượng điều chỉnh, nêu rõ: Quy định này điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan chuyên trách của: Ủy ban MTTQ, liên đoàn lao động, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ, hội cựu chiến binh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh); Ủy ban MTTQ, liên đoàn lao động, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ, hội cựu chiến binh các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất và công đoàn khác trực thuộc liên đoàn lao động tỉnh (gọi chung là cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện).

Về nguyên tắc tổ chức, Quy định nêu: Tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của các tổ chức, bảo đảm tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo, trùng lặp. Không nhất thiết tổ chức của cơ quan chuyên trách cấp tỉnh cũng phải giống như cấp Trung ương. Mô hình và quy mô tổ chức bộ máy phải phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức và quy mô từng địa phương; không nhất thiết các địa phương phải giống nhau...
4444.jpg

Các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ngày càng thiết thực , tạo niềm tin cho nhân dân 
 
Chương 2, nội dung bản Quy định nêu rõ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ; của liên đoàn lao động; của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; hội nông dân; của hội liên hiệp phụ nữ; hội cựu chiến binh và đơn vị sự nghiệp.
 
Chương 3, về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị xác định chức năng, yêu cầu đối với các cấp ủy, cơ quan, đoàn thể trong triển khai thực hiện quy định này.

​Văn Nhân
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu