ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Học Bác để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Đăng ngày: 27-02-2020 11:10
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa ban hành hướng dẫn thực hiện Chỉ thi số 05 năm 2020 với chuyên đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chuyên đề nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với việc thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp năm 2020 cũng như việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận các cấp.

Năm 2020 cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

g6q7wntm9z-75198_1456131201089409339_Anh_25.4

Hình: Hồ Chủ tịch luôn xem đại đoàn kết dân tộc là kim chỉ nam cho mọi hành động (Nguồn: Internet)

Để việc học tập chuyên đề năm 2020 đạt kết quả thiết thực, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các "bệnh": tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước. Bên cạnh việc nắm chắc các nội các nội dung cốt lõi của chuyên đề, mỗi cán bộ đảng viên cần kết hợp với nghiên cứu tài liệu và vận dụng sáng tạo vào từng vị trí công tác, thực tiễn của mỗi địa phương để thực hiện hiệu quả từng nội dung của chuyên đề.

Cấp ủy, chính quyền các cấp lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề, tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân cần tiếp tục kiên định các mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, vận dụng một cách sáng tạo những giá trị cốt lõi của chuyên đề để xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

(Xem toàn văn Hướng dẫn tại mục: Văn bản của​ Mặt trận tỉnh)

Tố Nga

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu