ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Một số kết quả đạt được trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh 6 tháng đầu năm 2019
Đăng ngày: 01-08-2019 10:28
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Qua đánh giá cho thấy, công tác phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019 được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra; qua đó, góp phần quan trọng vào phát triền kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.
 IMG_0125.jpg
Bí Thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường phát biểu khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 9

Phối hợp trong tổ chức kỳ họp

Trong tổ chức kỳ họp đã có sự phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN tỉnh trong việc tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh, gồm: Kỳ họp thứ 9 - kỳ họp bất thường và kỳ họp thứ 10 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 HĐND tỉnh; qua đó, HĐND tỉnh đã xem xét và quyết nghị thông qua 17 nghị quyết gồm 3 nghị quyết thường kỳ, 12 nghị quyết chuyên đề và 01 nghị quyết về công tác nhân sự, 01 nghị quyết về hoạt động của HĐND. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBMTTQVN tỉnh trong việc thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp; tại kỳ họp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh có thông báo về việc Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị. Sau kỳ họp, UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị, xã hội góp phần tích cực trong việc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh, vận động quần chúng tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện.

mat tran.jpg
Bà Bùi Thị Liễu - Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh thông cáo về việc tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị​ tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

Phối hợp trong hoạt động khảo sát, giám sát.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét báo cáo của UBND tỉnh về công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, các báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề theo quy định. Các báo cáo đều được các Ban HĐND tỉnh thẩm tra; đại biểu HĐND tỉnh thảo luận; được đại diện UBND tỉnh và sở, ngành, đơn vị có liên quan giải trình và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời, UBMTTQVN tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia ý kiến thảo luận và góp ý tại kỳ họp. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, báo cáo kết quả tại kỳ họp HĐND tỉnh. Quá trình giám sát có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh với UBND tỉnh. UBND tỉnh kịp thời triển khai thực hiện các lời hứa tại phiên chất vấn; xử lý, giải quyết các kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo thời gian quy định và tham dự, trao đổi giải trình tại buổi giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Đối với các nội dung chưa thực hiện hoàn thành theo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp thu kiến nghị tiếp tục xử lý.

Chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn: Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh đã tổ chức chất vấn tại hội trường đối với các thành viên UBND tỉnh về 6 nội dung liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm thuộc lĩnh vực phụ trách, trong đó có 3 nội dung chất vấn tại Hội trường; qua đó, UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý của ngành. Căn cứ vào kết quả chất vấn, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp 10 HĐND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức 62 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề về 27 nội dung. Một số nội dung giám sát như: Tái giám sát công tác QLNN về môi trường và việc triển khai dự án Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghiệp và nguy hại tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành; việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về giáo dục mầm non, tiểu học và an ninh - quốc phòng; thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội và cai nghiện ma túy; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai từ năm 2017 đến năm 2019 theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; kết quả thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh…

Trong quá trình tổ chức giám sát UBND, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ngành có liên quan và Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện được mời tham dự để cùng xem xét, đánh giá, cho ý kiến về những nội dung giám sát; thống nhất những nội dung kết luận và kiến nghị giám sát. Ngoài ra, Ban Kinh tế - Ngân sách còn phối hợp với HĐND cấp huyện tổ chức giám sát kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai từ năm 2017 đến năm 2019 theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Ngoài ra, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh phối hợp tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát của Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các sở, ngành về một số nội dung như: giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018; việc thực hiện chính sách, pháp luật về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018; kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019…

Phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri

Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và phối hợp với UBMTTQVN các cấp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri nơi ứng cử lồng ghép với tiếp xúc cử tri nơi cư trú 03 đợt sau kỳ họp thứ 8, trước và sau kỳ họp thứ 10 theo quy chế đề ra. Sau các đợt tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương và giám sát việc trả lời các kiến nghị của cử tri. Đồng thời, phối hợp thông tin với Đoàn ĐBQH tỉnh về tình hình, kết quả tổng hợp, xử lý kiến nghị của cử tri từ đó tránh được sự trùng lắp trong xử lý kiến nghị giữa các cơ quan dân cử. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh đã được UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị của tỉnh nghiên cứu, giải quyết và có báo cáo trả lời; đồng thời, các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương đã được Đoàn ĐBQH tỉnh chuyến các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết.

Phối hợp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh duy trì công tác phối hợp với Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện trong việc tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và theo dõi kết quả xử lý, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền. UBND tỉnh chỉ đạo việc xử lý, giải quyết, trả lời và báo cáo kết quả kịp thời đối với đơn do Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác phối hợp giữa giữa HĐND tỉnh với UBND, UBMTTQVN tỉnh được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và quy chế đề ra, qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Công tác tổ chức kỳ họp được Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện theo nội dung đã được phân công, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra. Tại các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh xử lý, điều chỉnh kịp thời các nội dung phát sinh theo quy định và phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương. UBMTTQVN tỉnh thực hiện phản biện xã hội về nội dung trình kỳ họp, qua đó, cung cấp nhiều thông tin có giá trị và đã được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình tại kỳ họp; Hoạt động giám sát có sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND hai cấp, UBND, UBMTTQVN tỉnh trong việc xem xét, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, qua đó đưa ra các kiến nghị giám sát có tính khả thi; các kết luận giám sát đã cụ thể hóa trách nhiệm của các cấp, các ngành và được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện; Công tác tiếp xúc cử tri được Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tổ chức chu đáo, tạo thuận lợi cho đại biểu tiếp xúc cử tri nơi ứng cử và nơi cư trú. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo xử lý và trả lời theo quy định; Hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được HĐND hai cấp, Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh chú trọng phối hợp thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa các cơ quan vẫn còn một số hạn chế như sau:

Công tác phối hợp trong việc chuẩn bị tài liệu kỳ họp HĐND tỉnh có nhiều chuyển biến; tuy nhiên còn một số báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết chậm được gửi đến Thường trực HĐND tỉnh để phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra làm ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu gửi đại biểu HĐND tỉnh; Việc cung cấp tài liệu cho đại biểu tiếp xúc cử tri chưa kịp thời; việc trả lời ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh chưa đầy đủ và chưa đảm bảo thời gian cung cấp cho đại biểu để tiếp xúc cử tri; Công tác tham gia, phối hợp khảo sát, giám sát giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với Thường trực và các Ban HĐND tỉnh chưa nhiều; một số nội dung giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH chưa bố trí thời gian tham dự đầy đủ.

 

Xuân Tuấn

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu